O-NET O-NET O-NET O-NET O-NET
GAT PAT - GAT PAT - GAT PAT
วิชาสามัญ - วิชาสามัญ - วิชาสามัญ
ไม่ต้องสมัครสอบ สอบทุกคน
2 - 3 มีนาคม >> สอบ ONET
31 มีนาคม >> ประกาศผลสอบ ONET
1 - 15 ธันวาคม >>ลงทะเบียน / สมัครสอบ
8 มกราคม >> ประกาศที่นั่งสอบ
23 - 26 กุมพาพันธ์ >> สอบ GAT PAT
1 เมษายน >> ประกาศผลสอบ GAT PAT
11 - 25 ธันวาคม >>ลงทะเบียน / สมัครสอบ
18 มกราคม
>> ประกาศที่นั่งสอบ
16 -17 มีนาคม >> สอบวิชาสามัญ

5 เมษายน >> ประกาศผลสอบ วิชาสามัญ
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
   
วิชาเฉพาะแพทย์
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
อ่าน >> รายละเอียดทั้งหมด
อ่าน >>
ระเบียบการ ฉบับที่ 1 (หลักเกณฑ์การคัดเลือก)
อ่าน >> ระเบียบการ ฉบับที่ 2 (เอกสาร หลักเกณฑ์การสมัคร)
อ่าน >> การเตรียมเอกสารสมัครสอบ >> ตรวจสอบสะถานะการสมัคร
สมัครสอบ >> ปริ้นใบเข้าห้องสอบ (ประมาณ1มีนา)
10 - 31 ตุลาคม =>สมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท
9 มีนาคม => สอบวิชาเฉพาะ
กสพท
16 -17 มีนาคม => สอบวิชาสามัญ
25 มีนาคม => ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ
31 มีนาคม => ประกาศคะแนน ONET
17 - 29 เมษายน => สมัคร คัดเลือก ผ่าน TCAS รอบ 3
9 พฤษภาคม => ประกาศผล
10 -14 พฤษภาคม => สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย

14 พฤษภาคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หลักฐานการสมัคร  
1. เปิดอ่านตามลิงค์นี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> รายละเอียดรวม
อ่าน >> TCAS 1 ระเบียบการ


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ
(เปิด 3ธันวา)
สมัครสอบ >> ตรวจสอบสถานะการสมัคร (เปิด 3ธันวา)
3 - 12 ธันวาคม => สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
กำหนดการของแต่ละคณะไม่เหมือนกัน
30 - 31 มกราคม => ยืนยันสิทธิ์ Clearing House


หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1
อ่าน >> รายระเอียดการรับสมัครรวม
อ่าน >> รายละเอียด TCAS 1


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ
(เปิด 3ธันวา)
3 - 14 ธันวาคม => สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
กำหนดการของแต่ละคณะไม่เหมือนกัน
30 - 31 มกราคม => ยืนยันสิทธิ์ Clearing House


หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> ระเบียบการรวม
อ่าน >> ระเบียบการ TCAS 1
อ่าน >> เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ บริหาร(สมัครถึง 17 ธันวา)
อ่าน >> เฉพาะนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (สมัครถึง 30 พฤศจิกา)
อ่าน >> เฉพาะ นานาชาติ พยาบาล

สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ
(เปิด 1ธันวา)

1 - 15 ธันวาคม => สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
กำหนดการของแต่ละคณะไม่เหมือนกัน
30 - 31 มกราคม => ยืนยันสิทธิ์ Clearing House


หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> ระเบียบการรวม | FB
อ่าน >> ระเบียบการ TCAS 1
อ่าน >> เฉพาะแพทย์ โครงการนานาชาติ (สมัครถึง 23 พฤจิ)สมัครสอบ >> ระบบสมัคร
(เปิด 1ธันวา)
1 - 15 ธันวาคม =>เปิดรับสมัคร รอบแฟ้ม
กำหนดการของแต่ละคณะไม่เหมือนกัน
30 - 31 มกราคม => ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> ระเบียบการรวม
อ่าน >> โครงการช้างเผือก (สมัครได้ทุกคนถ้าเกณฑ์ถึง)
อ่าน >> ระเบียบการ วิทยาเขต ศรีราชา
อ่าน >> ระเบียบการ วิทยาเขต กำแพงแสน
อ่าน >> ระเบียบการ วิทยาเขต สกลนคร
อ่าน >> ระเบียบการ วิทยาเขต สุพรรณบุรี


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ บางเขน
(เปิด 1ธันวา)


1 - 15 ธันวาคม =>เปิดรับสมัคร รอบแฟ้ม
รายละเอียดอื่นๆ ยังไมามานะครับ
30 - 31 มกราคม => ยืนยันสิทธิ์ Clearing House


หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> ระเบียบการ TCAS 1
อ่าน >> ระเบียบการ TCAS 1สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ
(เปิด 1ธันวา)
1 - 15 ธันวาคม =>เปิดรับสมัคร รอบแฟ้ม
รายละเอียดอื่นๆ ยังไมามานะครับ
30 - 31 มกราคม => ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยบูรพา
   
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด
PR
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> รายละเอียดรวม
อ่าน >> จำนวนรับสมัคร ของรอบ 1


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ
เปิด 1ธันวา)
1 - 15 ธันวาคม =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
15 มกราคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

20 มกราคม => สอบสัมภาษณ์
25 มกราคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
30 - 31 มกราคม => ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แฟ้มสะสมผลงาน
เกณฑ์ แต่ละคณะไม่เหมือนกัน
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> รายละเอียด
อ่าน >> ปฏิทินการรับสมัคร
ทำแฟ้มตามความต้องการของสาขา เช่น แฟ้มความเป็นผู้นำ


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ
(เปิดระบบ 1 ธันวาคม)
1 - 12 ธันวาคม =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
28 ธันวาคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

5 มกราคม => สอบสัมภาษณ์ (ที่ ม.เชียงใหม่)
30 - 31 มกราคม => ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 5 เทอม
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน เด็กดีมีที่เรียน
อ่าน >> ระเบียบการรวม
อ่าน >> ระเบียบการเด็กดีมีที่เรียน
อ่าน >> แบบฟอร์ม แฟ้ม 10 หน้า

สมัครสอบ >>ระบบสมัครสอบ (เปิดระบบ 1 ธันวาคม)

1- 14 ธันวาคม => เปิดรับสมัคร
15 มกราคม
=> ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ไม่ต้องไปสัมภาษณ์)
30 - 31 มกราคม => ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

หลักฐานการสมัคร  
1. ใบสมัคร
2. รูป 1 นิ้ว
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. ใบเกรด 5 เทอม ฉบับจริง
5. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน
6. หนังสือรับรองคุณธรรม (โรงเรียนออกให้)
7. แฟ้ม ผลงานคุณธรรม 10 หน้า ตามแบบฟอร์ม มหาลัย
8. ส่งเอการไปที่มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 5 เทอม
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน
อ่าน >> ระเบียบการรวม(ทุกรอบ)
อ่าน >> ระเบียบการรอบ 1


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ (เปิดระบบ 1 ธันวาคม)

1 - 15 ธันวาคม =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
1 -17 ธันวาคม => ส่งเอการประกอบการสัมคร
28 ธันวาคม => ประกาศผู้มีสิทธิสอบความสามารถต่าง ๆ เช่น กีฬา
5 -6 มกราคม => สอบความสามารถต่าง ๆ
9 มกราคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการปกติ
16 มกราคม => สอบสัมภาษณ์ โครงการปกติ
28 มกราคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
30 - 31 มกราคม => ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
หลักฐานการสมัคร  
1. ใบสมัคร
2. รูป 1 นิ้ว
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาใบเกรด 4 เทอม
5. สำเนาหลักฐานการชำระเงิน
6. แฟ้ม ผลงานคุณธรรม ตามแบบฟอร์ม มหาลัย
7. ส่งเอการไปที่มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 5 เทอม
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1
อ่าน >> ระเบียบการรวม
อ่าน >> ระเบียบการรอบ 1

สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

1 - 10 ธันวาคม =>สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
1 -14 ธันวาคม => ส่งเอการประกอบการสัมคร
8 มกราคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

12 มกราคม => สอบสัมภาษณ์
17 มกราคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
30 - 31 มกราคม => ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
หลักฐานการสมัคร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ไม่ใช้แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 5 เทอม
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> ระเบียบการรวม
อ่าน >> ประเภทสาขากลุ่มA (สมัครได้ทุกคน ถ้าเกรด ถึง)
อ่าน >> เฉพาะคณะพยาบาล (สมัคร 1-10 ธันวาคม)

สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ กลุ่ม A (เริ่มสมัคร 1 ธันวา)


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ พยาบาล (เริ่มสมัคร 1 ธันวา)
1- 15 ธันวาคม => สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
1-17 ธันวาคม => up load ไฟล์เอกสารการสมัคร
15 มกราคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
19 มกราคม => สอบสัมภาษณ์
21 มกราคม => ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

21-23 มกราคม => ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย
30 - 31 มกราคม => ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
หลักฐานการสมัคร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 5 เทอม
PR
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1 (เรียนดี)
อ่าน >>ระเบียบการรวม (โควตาเรียนดี)
อ่าน >> คณะพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม (กรุงเทพ)
อ่าน >> คณะวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม(ระยอง)
อ่าน >> คณะบริหารธุรกิจ (ระยอง)
อ่าน >> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์(กรุงเทพ)
อ่าน >> วิทยาลัยนานาชาติ(กรุงเทพ)
อ่าน >> คณะบริหารธุรกิจและบริการ(ปราจีน)
อ่าน >> คณะครูศาสตร์อุตสาหกรรม(กรุงเทพ)
อ่าน >> คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ปราจีนบุรี)
อ่าน >> คณะการจัดการอุตสาหกรรม (ปราจีน) แฟ้มสะสม
อ่าน >> คณะการจัดการอุตสาหกรรม (ปราจีน) เรียนดี


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ
(เลือกหัวข้อลงทะเบียนก่อนนะ)25 ตุลาคม - 17 ธันวาคม =>เปิดรับสมัครพร้อมกันทุกคณะ
กำหนดการอื่นตาม โครงการที่สมัคร
30 - 31 มกราคม => ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
หลักฐานการสมัคร  

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี
แฟ้มสะสมผลงาน
PR
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบ TCAS 1
อ่าน >>ยังไม่มีรายละเอียด ตามข่าว
อ่าน >>


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

1- 15 ธันวาคม => สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
26 ธันวาคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5 มกราคม => สอบสัมภาษณ์
10 มกราคม => ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
30 - 31 มกราคม => ยืนยันสิทธิ์ Clearing House


หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยราชภัชสวนสุนันทา
แฟ้มสะสมผลงาน
เกรด 5 เทอม
PR
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >> ระเบียบการยังไม่มา
อ่าน >> ตามข่าว ผ่านFB | ผ่านเว็บ
สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ(เลือกเมนูงานรับสมัคร)

1- 15 ธันวาคม => สมัครสอบรอบแฟ้มสะสมงาน
25 ธันวาคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
10-11 มกราคม => สอบสัมภาษณ์
28 มกราคม => ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

30 - 31 มกราคม => ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

หลักฐานการสมัคร  
1. แฟ้มสะสมงานนำไปวันสอบสัมภาษณ์

วิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทา
แฟ้มสะสมผลงาน
PR
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบ 1.1
อ่าน >>รายละเอียดการรับสมัคร(เลื่อนอ่านด้านล่างด้วยนะ)สมัครสอบ >>ดาวน์โหลดใบสมัคร(กรอกมือ)

1 - 31 ตุลาคม => สมัครสอบ
1-31 ตุลาคม => สอบสัมภาษณ์ วันไปสมัครได้เลยครับหลักฐานการสมัคร  
- ใบเกรด 4 หรือ 5 เทอม ก็ได้ สำเนา 1 ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ติดที่ใบสมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้าน ลงนามสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน ลงนามสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
- ค่าสมัคร เอาไปชำระวันไปสอบสัมภาษณ์
- สอบสัมภาษณ์วันไปสมัครได้เลยครับ
 
งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี