มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
TU- STAR
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
รับตรงทั่วประเทศ
อ่าน >> ระเบียบการรับตรง(บางสาขา ก็ไม่ใช้ TU STAR)
อ่าน >> ระเบียบการโครงการจิตอาสาประชาธิปไตย
อ่าน >> ธรมศาสตร์ช้างเผือก(ให้ทุนผู้มีรายได้น้อย)สมัครสอบ >> สมัครสอบรับตรง(ลงทะเบียบก่อนนะ)
ตรวจสอบ >> สถิติจำนวนผู้สมัคร

19 ธันวาคม => ประกาศที่สอบ (เฉพาะนิติ เศรษฐศาสตร์ ศิลปกรรม)
9 มกราคม => ประกาศที่สอบรัฐศาสตร์ (อัตนัย)
วันประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ไม่ตรงกัน ดูจากระเบียบการ

หลักฐานการสมัคร  
1. ชำระเงินค่าสมัครสอบ
2. เอกสารนำไปวันสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
   
สอบข้อเขียน
TU GAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
รับตรง โครงการภาคภาษาอังกฤษ (หลายสาขา)
อ่าน >> ระเบียบการ (แต่ละสาขาสมัครไม่ตรงกัน)สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ


1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป วันผิดรับสมัครไม่ตรงกัน
ระเบียบการอื่นๆ ดูจากระเบียบการ
หลักฐานการสมัคร  
1. ชำระเงินค่าสมัครสอบ
2. เอกสารนำไปวันสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัย มหิดล
   
สอบตรง
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
รับตรงทั่วประเทศ
อ่าน >> ระเบียบการ
อ่าน >> ประเภทโครงการ
อ่าน >> จำนวนการรับสมัคร


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ(ลงทะเบียบก่อนนะ)
ตรวจสอบ >> สถิติจำนวนผู้สมัคร

8 กุมภาพันธ์ => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
8 - 17 กุมภาพันธ์ => ส่งหลักฐานการสอบสัมภาษณ์
20 - 26 กุมภาพันธ์ => สอบสัมภาษณ์ (วันเดียว แล้วแต่คณะ)
17 มีนาคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา
หลักฐานการสมัคร  
1. ชำระเงินค่าสมัครสอบ
2. เอกสารนำไปวันสอบสัมภาษณ์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
   
สอบข้อเขียน
GAT PAT
9 วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
รับตรง สาขารังสีเทคนิค
อ่าน >> ระเบียบการ
มี นานาชาติ อีก 1 สาขา ชีววิทยาสารสนเทศด้วย
ดูรายละเอียด
จากที่นี้

สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

19 ธันวาคม - 23 มกราคม => เปิดรับสมัคร
19ธันวาคม - 25 มกราคม => ส่งเอกสารการสมัคร
3 กุมภาพันธ์
=> ประกาศผู้ส่งหลักฐานครบ
10 กุมภาพันธ์
=> ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
9 มีนาคม
=> สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
13 มีนาคม
=> ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หลักฐานการสมัคร  
1. ใบสมัครติดรูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ตัวเอง พ่อ แม่
4. ใบชำระเงิน ฉบับจริง
5. สำเนาเกรด 5 เทอม
6. ใบรับรองความเป็นนักเรียน
7. สำเนาผลการสอบ GAT PAT

มหาวิทยาลัยบูรพา
   
สอบตรง
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
รับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก
อ่าน >> ระเบียบการสมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

17 มกราคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
21 -22 มกราคม => สอบสัมภาษณ์
31 มกราคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

15 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน => สมัครสอบ รอบ 2
หลักฐานการสมัคร  
1. ชำระเงินค่าสมัคร
2. หลักฐานนำไปวันสอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
สอบตรง
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
รับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ
อ่าน >> ระเบียบการ


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

20 ธันวาคม - 30 มกราคม => สมัครสอบ
27 กุมภาพันธ์ => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
7 - 8 มีนาคม => สอบสัมภาษณ์
13 มีนาคม =>ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
27 มีนาคม =>ประกาศเรียกตัวสำรอง

หลักฐานการสมัคร  
1. ชำระเงินค่าสมัคร
2. หลักฐานนำไปวันสอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
สอบตรง
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
โควตา ท้องถิ่น (30 จว) ใช้คะแนน GAT PAT
อ่าน >> ระเบียบการ


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

22 กุมภาพันธ์ => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1 มีนาคม => สอบสัมภาษณ์
8 มีนาคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หลักฐานการสมัคร  
1. ชำระเงินค่าสมัคร
2. หลักฐานนำไปวันสอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
สอบตรง
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
โควตาบุตรเกษตรกร (นิสิตไทยหัวใจเกษตร)
อ่าน >> ระเบียบการสมัครสอบ >> ใบสมัครกรอกมือหรือขอที่แนะแนว

22 กุมภาพันธ์ => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1 มีนาคม => สอบสัมภาษณ์
8 มีนาคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หลักฐานการสมัคร  
1. ใบสมัคร ติดรูป
2. ใบรับรองเกรด 5 เทอม
3. ใบคะแนน GAT PAT1 และ PAT2
4. สำเนาทะเบียบบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. เอกสารรับรองอาชีพ บิดา มารดา
7. หลักฐานการชำระเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
   
สอบตรง
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
โควตา 8 จังหวัด ภาคตะวันออก (ศรีราชา)
อ่าน >> ระเบียบการสมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ
16 พฤศจิกายน - 20 มกราคม => สมัครสอบ
25 - 30 มกราคม => ยืนยันคณะที่เลือก (ไม่ยินยัน ถือว่าสละสิทธิ์)
5กุมภาพันธ์ => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5 กุมภาพันธ์
=> แจ้งวันสอบสัมภาษณ์

หลักฐานการสมัคร  
1. Upload ใบเกรด 5 เทอม
2. ชำระเงินค่าสมัครสอบ
3. เอกสารนำไปวันสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
สอบข้อเขียน
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขครับสมัครแล้ว
ประเภทรับตรงทั่วไป (ทุกคณะ)
อ่าน >> ระเบียบการทั่วประเทศ
อ่าน >> ระเบียบการ มัธยม เขต7
อ่าน >> คะแนนเมื่อปีที่แล้ว


สมัครสอบ >> ระบบสมัครทั่วประเทศ(เลือกรับตรงทั่วไป)
สมัครสอบ >> ระบบสมัคร เขต 7(เลือกโครงการต่างๆ)
มันไม่ยอมให้ Copy ลิงค์ตรง ดูที่หัวข้อให้ดีๆ นะครับ
19 ธันวาคม - 29 มกราคม => เปิดรับสมัคร
8 - 10 กุมภาพันธ์ => ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
3 มีนาคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์วิชาเฉพาะด้าน
18 - 19 มีนาคม => สอบวิชาเฉพาะด้าน
และสอบสัมภาษณ์
หลักฐานการสมัคร  
1. ชำระเงินค่าสมัคร
2. หลักฐานนำไปวันสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
สอบข้อเขียน
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขครับสมัครแล้ว
ประเภทโควตา โครงการอื่นๆ
อ่าน >> ระเบียบการโครงการอื่นๆ1 พฤศจิกายน - 14ธันวาคม => เปิดรับสมัครแล้วแต่โครงการ
ระเบียบการอื่นๆ ดูตาม โครงการที่สมัคร

หลักฐานการสมัคร  
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
สอบข้อเขียน
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขครับสมัครแล้ว
โควตา 28 จังหวัด (รับรวม ทุกคณะ)
อ่าน >> ระเบียบการ


สมัครสอบ >> ขั้นตอนที่ 1 สมัครสอบและชำระเงิน
สมัครสอบ >> ขั้นตอนที่ 2 Upload เอกสาร
สมัครสอบ >> ขั้นตอนที่ 3 ส่งหลักฐานที่ มัสเซอร์

ตรวจสอบ >> พิมพ์ใบสมัครย้อนหลัง
ตรวจสอบ >> ตรวจสถานะการสมัคร
22 กุมภาพันธ์ => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
18 มีนาคม => สอบสัมภาษณ์ และใบตรวจสุขภาพ
1 เมษายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักฐานการสมัคร  
1. ใบสมัครติดรูป
2. สำเนาเกรด 4 เทอม
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. Upload และส่งเอกสาร ที่มัสเซอร์ ด้วยนะครับ
เขียนเลขที่ผู้สมัคร ที่มุมมขวาบน ของเอกสารทุกฉบับนะครับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
สอบข้อเขียน
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขครับสมัครแล้ว
รับตรง สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
อ่าน >> ระเบียบการสมัครสอบ >> ใบสมัครกรอกมือ หรือขอที่แนะแนว


16 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ => เปิดรับสมัคร
1 มีนาคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
10 มีนาคม => สอบสัมภาษณ์
20 มีนาคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักฐานการสมัคร  
1. ใบสมัครติดรูป
2. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
3. สำเนาทะเบียบบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5.หลักฐานการศึกษา (4 หรือ 5 เทอม ก็ได้)
6 หลักฐานคะแนน GAT และ PAT5
7. หลักฐานโอนเงิน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
สอบข้อเขียน
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขครับสมัครแล้ว
รับตรง สาขาการสอนภาษาจีน
อ่าน >> ระเบียบการสมัครสอบ >> ใบสมัครกรอกมือ หรือขอที่แนะแนว


20 ธันวาคม - 10 มกราคม => เปิดรับสมัคร
25 มกราคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
10 กุมภาพันธ์ => สอบสัมภาษณ์
20 กุมภาพันธ์ => ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักฐานการสมัคร  
1. ใบสมัครติดรูป
2. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
3. สำเนาทะเบียบบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5.หลักฐานการศึกษา (4 หรือ 5 เทอม ก็ได้)
6 หลักฐานคะแนน GAT และ PAT5 PAT7.4
7. หลักฐานโอนเงิน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   
สอบตรง
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
รับตรง (แต่ละคณะยื่นคะแนนไม่เหมือนกัน)
อ่าน >> ระเบียบการ(สมัครหลายคณะได้)


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ
ตรวจสอบ >> พิมพ์ใบสมัครย้อนหลัง

พฤศจิกายน - มกราคม => สมัครสอบ(แต่ละคณะไม่ตรงไกัน)
กำหนดการอื่นๆ ดูจากระเบียบการแต่ละคณะ
หลักฐานการสมัคร  
1. ชำระเงินค่าสมัคร
2. หลักฐานนำไปวันสอบสัมภาษณ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   
สอบข้อเขียน
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
โควตา ผลการเรียนดี
อ่าน >> เรียนดี สาขาภาษาญีปุ่น และอังกฤษ(ถึง 25 พฤศจิกา)
อ่าน >> เรียนดี คณะครุอุตสาหกรรม(ถึง 25 พฤศจิกายน)
อ่าน >> เรียนดี วิศวกรรมนาโนเทคโนโลยี(ถึง 25 ธันวาคม)สมัครสอบ >> ใบสมัครอยู่ท้ายระเบียบการ(หรือขอที่แนะแนว)
สอบข้อเขียนไม่ตรงกับ สมัครได้ทั้ง 2 โครงการ

1 - 25 พฤศจิกายน => สมัครสอบ
กำหนดการอื่นๆ ดูจากระเบียบการแต่ละคณะ
หลักฐานการสมัคร  
1. ใบสมครับติดรูป
2. สำเนาเกรด 4 เทอม
3. สำเนาบัตรประชาชน
2. ส่งเอกสารไปยังที่อยู่ในระเบียบการ

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
   
สอบตรง
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
รับตรง คะแนน GAT PAT
อ่าน >> ระเบียบการ


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ
ตรวจสอบ >> ตรวจสอบการสมัครหรือพิมพ์ใบชำระเงิน

5 ธันวาคม - 15 มกราคม => สมัครสอบ (ยังไม่ต้องชำระเงิน)
17 - 22 มกราคม => ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์ ชำระเงิน
25 มกราคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ (ชำระเงินแล้ว)
30 มกราคม => สอบสัมภาษณ์

หลักฐานการสมัคร  
1. ชำระเงินค่าสมัคร
2. หลักฐานนำไปวันสอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยพระจอมพระนครเหนือ
   
สอบตรง
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
รับตรง คะแนน GAT PAT
อ่าน >> ระเบียบการ


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ
ตรวจสอบ >> ตรวจสอบการสมัครหรือพิมพ์ใบชำระเงิน

15 ธันวาคม - 5 มกราคม => สมัครสอบ

หลักฐานการสมัคร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
สอบข้อเขียน
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รับตรงทั่วประเทศ เชียงใหม่ (แบ่งเป็น 3 รอบ)
อ่าน >> รายละเอียด
สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ
1. เลือกลงทะเบียบก่อน
2. เข้าระบบสมัครสอบ


16 - 22 ธันวาคม => เปิดรับสมัคร รอบสอง
กำหนดการอื่นๆ ทำตามระเบียบการแต่ละโครงการ
หลักฐานการสมัคร  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    
สอบข้อเขียน
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด 2.50
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รับตรงทั่วประเทศ รอบ 2
อ่าน >> ระเบียบการ รอบ 2
สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

7-8 มกราคม => สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์
23 มกราคม =>ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักฐานการสมัคร  
1. ใบสมัครปรินต์จากระบบ ติดรูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ใบเกรด 5 เทอม (ปพ1) ฉบับจริงเท่านั้น
4. ส่งเอกสารไปตามที่อยู่ที่ระบุในระเบียบการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   
สอบข้อเขียน
GAT PAT
วิชาสามัญ
PRรวม >=60
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รับตรง ทั่วประเทศ
อ่าน >> ระเบียบการสมัครสอบ >> ประกาศผลการสอบ

26 ธันวาคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักฐานการสมัคร  
1. ชำระเงินค่าสมัคร
2. ไม่ต้องส่งเอกสาร เอาไปวันสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
สอบข้อเขียน
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รับตรงและโควตา สัตวแพทยศาสตร์
อ่าน >> ระเบียบการ(เลือกได้ แบบเดียวนะครับ)

สมัครสอบ >> ระบบสัมครสอบ(ทั้งโควตา และรับตรง)
โควตา ต้องกรอกใบสมัครเพิ่ม ที่ท้ายระเบียบการ
1 พฤศจิกายน - 31 มกราคม => เปิดรับสมัคร
17 กุมภาพันธ์ =>ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
18 - 19 มีนาคม
=>สอบข้อเขียน
28 มีนาคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
4 - 5 เมษาคม => สอบสัมภาษณ์

หลักฐานการสมัคร  
1. ชำระเงินค่าสมัคร
2. บุคคลทั่วไป ไม่ต้องส่งเอกสาร (ส่งเฉพาะโควตา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
สอบข้อเขียน
GAT PAT
9 วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ่าน >> ระเบียบการสมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ
สมัครสอบ >> พิมพ์ใบสมัครย้อนหลัง
ตรวจสอบ >> สถานะการสมัครสอบ
เมื่อสมัครแล้ว ต้องชำระเงินภายใน 3 วัน
16 มกราคม => ประกาศชื่อผู้มีิสิทธิ์สัมภาษณ์
26 มกราคม => สอบสัมภาษณ์

31 มกราคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักฐานการสมัคร  
1. ใบสมัครปรินต์จากระบบ
2. หลักฐานการชำระเงิน (ฉบับจริง)
3. เกรด 4 เทอม (ฉบับจริง)
4. สำนำบัตรประชาชน
5. ส่งเอกสารไปตามที่อยู่ในระเบียบการ

มหาวิทยาลัยพะเยา
   
สอบข้อเขียน
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รับตรงทั่วประเทศ
อ่าน >> ระเบียบการ
สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ
13 มกราคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
21 มกราคม
=>สอบสัมภาษณ์
27มกราคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักฐานการสมัคร  
1. ใบสมัครติดรูป
2. เกรด 5 เทอม ฉบับจริง
3. ส่งหลักฐานไปตามที่อยู่ในระเบียบการสมัคร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
สอบข้อเขียน
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รับตรง ม.แม่โจ้ เชียงใหม่
อ่าน >> ระเบียบการ
โครงการจะมีมาเรื่อยๆ เข้าไปดูบ่อยๆ นะครับ


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ
โครงการจะมีมาเรื่อยๆ เข้าไปดูบ่อยๆ นะครับ
หลักฐานการสมัคร  


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   
สอบข้อเขียน
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รับตรงโควตา และทุนเพชรสุนันทา
อ่าน >> ระเบียบการ (เลือกเมนูงานรับสมัคร)
อ่าน >>สมัครสอบ >> มันไม่ให้ลิงค์ตรง เลือก งานรับสมัคร นะครับ

10 มกราคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
16 - 20 มกราคม
=>สอบข้อเขียน วันเดียว แล้วแต่คณะ
7กุมภาพันธ์ => ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักฐานการสมัคร  
1. ชำระเงินค่าสมัคร
2. เอกสารนำไปวันสอบข้อเขียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
   
สอบข้อเขียน
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว

รับตรงและโควตา
อ่าน >> ระเบียบการ

อ่าน >> รอบการสมัครและวันสอบ


สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

1 พฤศจิกายน - 22 มิถุนายน => เปิดรับสมัคร
สมัครและไปสอบให้ตรงรอบที่กำหนด
หลักฐานการสมัคร  
1. ชำระเงินค่าสมัคร
2. เอกสารนำไปวันสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   
สอบข้อเขียน
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
รับตรง ราชมงคลธัญญบุรี
อ่าน >> ระเบียบการ
อ่าน >> สาขาที่เปิดรับสมัคร
สมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

1 พฤศจิกายน - 28 กุมภาพันธ์ => เปิดรับสมัคร
7 มีนาคม => พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
25 - 26 มีนาคม
=>สอบข้อเขียน
5 เมษาคม => ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
9 เมษาคม => สอบสัมภาษณ์
18 เมษายน => ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักฐานการสมัคร  
1. ชำระเงินค่าสมัคร
2. เอกสารนำไปวันสอบข้อเขียน


งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี