TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน
สามารถสมัครสอบและเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ หมายความ ว่า 4 สาขาวิชา
หรือ 4 มหาวิทยาลัยที่สมัครไป นั้น มีโอกาส ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด.. (แล้วค่อยเลือก มหาวิทยาลัย ที่ต้องการ ศึกษาต่อในเคลียริ่งเฮาส์ของรอบที่ 3 อีกครั้ง) โดยที่จะมีการ จัดสอบร่วมกันในเวลาเดียวกัน ส่วนเกณฑ์การคัด เลือกแต่ละ มหาวิทยาลัย เป็นผู้กำหนด
9 - 13 พฤษภาคม => สมัคร คัดเลือก TCAS รอบ 3
23พฤษภาคม =>
ประกาศผล TCAS รอบ 3
26 - 28 พฤษภาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 3
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
   
วิชาเฉพาะแพทย์
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
อ่าน >> รายละเอียดทั้งหมด
อ่าน >>
ระเบียบการ ฉบับที่ 1 (หลักเกณฑ์การคัดเลือก)
อ่าน >> ระเบียบการ ฉบับที่ 2 (เอกสาร หลักเกณฑ์การสมัคร)
อ่าน >> การเตรียมเอกสารสมัครสอบ >> ระบบสมัครสอบ

สมัครสอบ >>ปริ้นใบสมัครและ ใบชำระเงิน
1-30 กันยายน =>สมัครสอบวิชาเฉพาะ
10 มีนาคม => สอบวิชาเฉพาะ

17 -18 มีนาคม => สอบวิชาสามัญ
3 เมษายน => ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ
3 เมษายน => ประกาศคะแนน ONET
9 - 13 พฤษภาคม => สมัคร คัดเลือก TCAS รอบ 3
23พฤษภาคม => ประกาศผล TCAS รอบ 3
26 - 28 พฤษภาคม => ยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮาส์ รอบ 3

หลักฐานการสมัคร  
1. รูปนักเรียน (ไฟล์รูป)
2. สำเนาบัตรประชาชน (ไฟล์รูป)
3. ใบรับรองความเป็นนักเรียน (ไฟล์รูป)

 
งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี