มหาวิทยาลัย รังสิต
   
ข้อเขียน
GAT PAT
วิชาสามัญ
เกรด
เปิดรับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว
สอบตรง แพทย์ ทันตะ เภสัช
คณะอื่น ไม่ต้องสอบเข้าเรียนได้เลย
อ่าน >> ระเบียบการ


สมัครสอบ >> สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัย เท่านั้น

1 กันยายน - 8 พฤศจิกายน => เปิดรับสมัคร
11 พฤศจิกายน =>
สอบข้อเขียน
14 พฤศจิกายน => ประกาศผลการสอบข้อเขียน

หลักฐานการสมัคร  
หลักฐานนำไปวันสมัคร
1. ใบสมัครซื้อที่ ห้องงานแนะแนว ม.รังสิต
1.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาใบแสดงผลการเรียน 4 หรือ 5 เทอม
3. ถ้าใช้เกรด 4 เทอม ต้องมีใบรับรองนักเรียนด้วย
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง

 
งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
งานแนะแนว :: โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี