แนวทางการจัดการศึกษา

225 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข้อมูลสถานศึกษา

แนวทางการจัดการศึกษา

1) ปรัชญาการศึกษา

     คุณธรรมนำการศึกษา  เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

2) วิสัยทัศน์

          โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี เป็นสถานศึกษาคาทอลิก มุ่งบ่มเพาะหล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมตามคำสั่งสอนแห่งพระคริสต์ มีจริยธรรม มารยาทงาม รักความสะอาด สุภาพอ่อนน้อมตามแบบอย่างของ พระแม่มารี มีมาตรฐานคุณภาพด้านวิชาการเทียบเท่าการศึกษาสากล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นพลโลก และดำเนินชีวิตได้อย่างชาญฉลาดด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3) พันธกิจ

    โรงเรียนได้กำหนดพันธกิจที่ตอบสนองปรัชญา และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ดังนี้

    1.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

    2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ

    3.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความคิดอย่างเป็นระบบแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล     

   4.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการทำงานสามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

   5.พัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

   6.พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

   7.จัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

   8.สร้างความร่วมมือคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

   9.ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และพร้อมรับการประเมินทุกด้าน

  10.พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์สถานศึกษาคาทอลิก  และส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา

 4) เอกลักษณ์ของโรงเรียน          

       ส่งเสริมลูกมารี  มารยาทงาม  รักความสะอาด

  5) อัตลักษณ์ของโรงเรียน        

       รัก   เมตตา   ซื่อสัตย์   มีภูมิคุ้มกัน

Powered by MakeWebEasy.com