โทรศัพท์โรงเรียน >> 037-282262 , 037-281260      ส่งข้อความ/ข้อเสนอแนะ >> montri.moli@gmail.com
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2557
วัน/เดือน/ปี
วันสำคัญ ระดับชาติ / สากล
กิจกรรมโรงเรียน
 21-25 กรกฏาคม 2557 สัปดาห์ภาษาไทย จัดกิจกรรมภาษาไทยเวลาพักกลางวัน
 29 กรกฏาคม 2557 วันภาษาไทยแห่งชาติ -
1 สิงหาคม 2557 กิจกรรมแสดงความสามารถทางภาษา (Open House) โรงเรียนจัดกิจกรรมและเชิญผู้ปกครอง
6 - 8 สิงหาคม 2557 สอบกลางภาค ระดับประถม - มัธยม เลื่อนวันสอบจากกำหนดการเดิม
7 สิงหาคม 2557 วันรพี (วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย) -
10 สิงหาคม 2557 วันสารทจีน (ไม่เป็นวันหยุดราชกการ) -
12 สิงหาคม 2557 วันแม่แห่งชาติ วันหยุดราชการและหยุดชดเชย จันทร์ที่ 11 สิงหาคม
13-15 สิงหาคม 2557 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน กิจกรรมแข่งขันวิชาการ และนิทรรศการภายในโรงเรียน
18 สิงหาคม 2557 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดกิจกรรมในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก
     
 
 
เริ่มนับสถิติ 20 สิงหาคม 2556