โทรศัพท์โรงเรียน >> 037-282262 , 037-281260  โทรสาร 037-282454    E-Mail >> montri.moli@gmail.com
ข้อมูลสถานศึกษา
การบริหารงาน และบุคลากร
การศึกษา /กิจกรรม
เกียรติยศ /ผลงาน
องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน บุคลากรฝ่ายบริหาร โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนรางวัลพระราชทาน
วิสัยทัศน์ ปรัชญา คำขวัญ คติพจน์ หัวหน้าสายชั้น  
อาคารสถานที่ ปฎิทินปฎิบัติงานบุคลากร  
แผนที่แสดงที่ตั้ง | แผนที่ทางหลวง สมศ. รอบ1 | รอบ2 | รอบ3  
   
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
วัน/เดือน/ปี
วันสำคัญ ระดับชาติ / สากล
กิจกรรมโรงเรียน
30 กรกฏาคม วันอาสาฬหบูชา วันหยุดสากล
31 กรกฏาคม วันเข้าพรรษา วันหยุดสากล
4 สิงหาคม วันการสื่อสารแห่งชาติ -
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ วันหยุดสากล
18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
22 สิงหาคม - วันผู้ปกครองพบครูประจำชั้น
และประกาศผลการสอบกลางภาค
28 สิงหาคม วันสาทรจีน -
4 กันยายน - English Talent Show 2015
14 พฤศจิกายน - วันครอบครัวรักกางเขน
 
เริ่มนับสถิติ 20 สิงหาคม 2556