หลักสูตรการเรียนการสอน
image

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ห้องเรียนโปรแกรม 2 ภาษา (MEP Mini English Program)
มีครูผู้ดูแลจบวิชาเอกปฐมวัยโดยตรงจำนวน 3 คน (ครูไทย 2 คน และครูต่างช่าติ 1 คน)
เน้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ด้านอารมณ์,ร่างกาย,สติปัญญา,สังคม)
เสริมวิชาการพื้นฐานรดับปฐมวัยชั้นปีที่1 (อ่าน,เขียน,ฟัง,พูด)
เสริมทักษะภาษาอังกฤษกับคุณครูต่างชาติ
เริ่มเรียนเวลา 08.30 - 15.30 น.

image

ระดับชั้นปฐมวัย
ห้องเรียนสามัญ
ห้องเรียนโปรแกรม สามัญศึกษา เริ่มเรียนเวลา 08.30 - 15.30 น.
มีการเรียนการสอนสนทนาภาษาอังกฤษ จีน และ ญี่ปุ่น จากสถาบันแทมบริท
มีการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติในรายวิชา Math
และมีการเรียนการสอนเสริมหลังจากเลิกเรียนโดยคุณครูประจำชั้น (เวลา 15.30 - 16.30)
ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเติม โดยชำระเงินเป็นรายภาคเรียน
ห้องเรียน 2 ภาษา (MEP)
ห้องเรียนโปรแกรม 2 ภาษา (MEP Mini English Program) เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
มีการเรียนการสอนสนทนาภาษาอังกฤษ จีน และ ญี่ปุ่น จากสถาบันแทมบริท
มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติในรายวิชา Math,English,Science
รวมเป็นจำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

image
ระดับชั้นประถมศึกษา
ห้องเรียนสามัญ
ห้องเรียนโปรแกรม สามัญศึกษา เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.10 - 16.00 น.
การสนทนาภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส และ ญี่ปุ่น จากสถาบันแทมบริท
มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติในรายวิชา Math,English
รวมเป็นจำนวน 7 คาบ/สัปดาห์
มีการเรียนการสอนรายวิชา Coding & Robot จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์
และมีการเรียนการสอนเสริมหลังจากเลิกเรียนโดยคุณครูประจำชั้น (เวลา 16.00 - 17.00 น.)
ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเติม โดยชำระเงินเป็นรายภาคเรียน
ห้องเรียน 2 ภาษา (MEP)
ห้องเรียน 2 ภาษา (MEP Mini English Program) เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.10 - 17.00 น.
การสนทนาภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส และ ญี่ปุ่น จากสถาบันแทมบริท
มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติในรายวิชา Math,English,Social,Science,Health
รวมเป็นจำนวน 9 คาบ/สัปดาห์
มีการเรียนการสอนรายวิชา Coding & Robot จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์
ห้องเรียน 2 ภาษา (SME)
ห้องเรียนโปรแกรม 2 ภาษา (SME Science Mathematics & English Program)
เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.10-17.00 น.
การสนทนาภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส และ ญี่ปุ่น จากสถาบันแทมบริท
มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติในรายวิชา Math,English,Social,Science,Health
รวมเป็นจำนวน 9 คาบ/สัปดาห์
มีการเรียนการสอนรายวิชา Codeing & Robot จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์
มีการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์
image
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ห้องเรียนสามัญ
ห้องเรียนโปรแกรม สามัญศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเน้นของทางโรงเรียนคือ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30- 17.00 จัดให้มีคาบซ่อมเสริมและค้นคว้าอิสระในช่วงเวลาที่มีคาบว่าง
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส และ ญี่ปุ่น จากสถาบันแทมบริท จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ และเรียนเสริมวิชาภาษาจีน จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์
มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติในรายวิชา Math,English,Conversation มีการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน (16.10 - 17.00 น.)
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ห้องเรียน 2 ภาษา (MEP)
ห้องเรียนโปรแกรม สามัญศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเน้นของทางโรงเรียนคือ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30- 17.00 น. โดยกำหนดจุดเน้นห้องเรียน 2 ภาษา เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เรียนเพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษไม่นับหน่วยกิต ในรายวิชา Math,English,Social,Science,Health สอนโดยครูต่างชาติควบคู่กับ
การเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยครูไทย และเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส และ ญี่ปุ่น จากสถาบันแทมบริท จำนวน 2คาบ/สัปดาห์ และเรียนวิชา
ภาษาจีน จำนวน1คาบ/สัปดาห์
ห้องเรียน 2 ภาษา (SME)
ห้องเรียนโปรแกรม 2 ภาษา (SME Science Mathematics & English Program)
ห้องเรียนโปรแกรม สามัญศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเน้นของทางโรงเรียนคือ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30- 17.00 น. โดยกำหนดจุดเน้นห้องเรียน 2 ภาษา สสวท. โดยกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมนับหน่วยกิต
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รหัสวิชา
กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 6 รหัสวิชา
เพิ่มเติมจากโครงสร้างสามัญและ เรียนเพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษไม่นับหน่วยกิต ในรายวิชา Math,English,Social,Science,Health สอนโดยครูต่างชาติควบคู่
กับการเรียนการสอนตามหลักศูตรโดยครูไทย และเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส และ ญี่ปุ่น จากสถาบันแทมบริท จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ และเรียนวิชาภาษาจีนจำนวน 1 คาบ/สัปดาห์
image
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้องเรียนสามัญ
ห้องเรียนโปรแกรม สามัญศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเน้นของทางโรงเรียนคือ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30- 17.00 จัดให้มีคาบซ่อมเสริมและค้นคว้าอิสระในช่วงเวลาที่มีคาบว่าง
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส และ ญี่ปุ่น จากสถาบันแทมบริท จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ และเรียนเสริมวิชาภาษาจีน จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์
มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติในรายวิชา Math,English มีการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน (16.10 - 17.00 น.)
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ห้องเรียนสามัญ เน้นคณิต - วิทย์
ห้องเรียนโปรแกรม สามัญศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเน้นของทางโรงเรียนคือ คณิตศาสตร์ วิทยศาสตร์และภาษาอังกฤษ เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
โดยกำหนดจุดเน้นห้องเรียน สสวท. คือจัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมนับหน่วยกิต
กลุ่มรายวิชาการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีจำนวน 6 รหัสวิชา
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน 6 รหัสวิชา
กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 6 รหัสวิชา
เพิ่มเติมจากโครงสร้างสามัญและเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส และ ญี่ปุ่น จากสถาบันแทมบริท จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์และเรียนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์ มีการเรียนพิเศษ
หลังเลิกเรียน (16.10 - 17.00 น.) โดยมีค่าใช้จ่ายเพิมเติม มีการเรียนการสอนเข้มข้นในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ห้องเรียน 2 ภาษา (MEP)
ห้องเรียนโปรแกรม 2 ภาษา (SME Science Mathematics & English Program)
ห้องเรียนโปรแกรม สามัญศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเน้นของทางโรงเรียนคือ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และรายวิชาเพิ่มเติมภาษาจีน เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. โดยกำหนดจุดเน้นห้องเรียน 2 ภาษา เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน เรียนเพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษ
ไม่นับหน่วยกิต ในรายวิชา Math,English,Social Studies,Environmental Science โดยครูต่างชาติ และเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส และ ญี่ปุ่น จากสถาบันแทมบริท จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์
และเรียนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์ เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.10 - 17.00 น.
ห้องเรียน 2 ภาษา (SME)
ห้องเรียนโปรแกรม 2 ภาษา (SME Science Mathematics & English Program)
ห้องเรียนโปรแกรม สามัญศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเน้นของทางโรงเรียนคือ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 08.30- 17.00 น. โดยกำหนดจุดเน้นห้องเรียน 2 ภาษา สสวท. คือจัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมนับหน่วยกิต
กลุ่มรายวิชาการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีจำนวน 6 รหัสวิชา
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน 3 รหัสวิชา
กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 3 รหัสวิชา
เพิ่มเติมจากโครงสร้างสามัญเรียนเพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษไม่นับหน่วยกิตในรายวิชา Physics,Chemistry,Social Studies,Environmental Science สอนโดยครูต่างชาติ และเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ
จีน ฝรั่งเศส และ ญี่ปุ่น จากสถาบันแทมบริท จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์ และเรียนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์ มีการเรียนการสอนเข้นข้นในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้