องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

954 จำนวนผู้เข้าชม  | 

องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

   โรงเรียนกำหนดในเรื่องคุณธรรมตามแบบอย่าง ของพระแม่มารีอา องค์อุปถัมภ์ของสถานศึกษา ผู้ซึ่งผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ตลอดจนผู้ปกครอง เชื่อมั่นในพระแม่มารีอาว่าเป็นผู้กอปรด้วยคุณธรรมและศักดิ์สิทธิ์ สามารถเป็นแบบอย่าง ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม ซึ่งมีการแบ่งคุณธรรมเป็นสามระดับ คือ โดยมีคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ เป็นระดับแรกซึ่งประกอบด้วยคุณธรรม 4 ประการ คือ ความรอบคอบ ความมัธยัสถ์ ความกล้าหาญ และความยุติธรรม มีคุณธรรมทางศาสนา เป็นคุณธรรมระดับที่สอง ประกอบด้วยคุณธรรม ๔ ประการ คือ ภาวนา อุทิศตน การปฏิบัต ิตามหลัก ธรรมและการร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ผู้เรียนทุกคน ของโรงเรียนจะพัฒนาคุณธรรมสองระดับนี้ ส่วนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาจะปฏิบัติคุณธรรม เทววิทยาซึ่งเป็นคุณธรรม ระดับสูงประกอบด้วยคุณธรรม 3 ประการคือ ความเชื่อ ความหวัง และความรัก

Powered by MakeWebEasy.com